Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § ledningsrättslagen (1973:1144) ska ha följande lydelse.

2 §

2 Lagen gäller för ledningar av följande slag:
 • 1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål,
 • 2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1,
 • 3. vatten- eller avloppsledning som
 • a) ingår i en allmän va-anläggning,
 • b) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan orenlighet,
 • c) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller en viss ort, eller
 • d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov, och
 • 4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas, koldioxid eller annan råvara eller produkt transporteras från ett produktionsställe, ett upplag eller en lastplats och som
 • a) tillgodoser ett allmänt behov,
 • b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för riket eller en viss ort, eller
 • c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.
En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål men som inte utgör en ledning ska vid tillämpningen av denna lag anses som ledning enligt första stycket 1.
Lagen gäller inte om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av anläggningslagen (1973:1149).

SFS 2012:426

Denna lag träder i kraft den 4 januari 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.
Senaste lydelse 2004:643.