Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:444 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257. föreskrivs att 4 kap. 34 § samt 5 kap. 7 och 16 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.4 kap.34 §34 §Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken, om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk förindustriändamål,ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse,en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,en hamn för fritidsbåtar,ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,en permanent campingsplats,en nöjespark,en djurpark,en spårväg, elleren tunnelbana.5 kap.7 §7 §Arbetet med att ta fram en detaljplan får förenklas i den utsträckning som anges i 15 och 16 §§, 18 § andra stycket, 19 § tredje stycket, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket (enkelt planförfarande), om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § ochinte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten,enbart gäller en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ellerenbart gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.16 §16 §För ett planförslag som avses i 7 § 2 eller 3 behöver samråd enligt 11?15 §§ endast ske om prövningen av det andra ärendet är avslutad ochden utredning som finns i det ärendet inte är tillräcklig eller inte längre är aktuell för detaljplaneärendet, ellersamråd inte har skett i det andra ärendet med alla dem som ska omfattas av samråd enligt 11 §.I ett fall som avses i första stycket 2 är det tillräckligt att komplettera detaljplaneärendet så att samråd sker med dem som inte omfattades av samrådet i det andra ärendet.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vägar och järnvägar som planeras eller prövas enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) om byggande av järnväg i den lydelse lagarna hade före den 1 januari 2013.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)