Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt ska ha följande lydelse.

8 §

2 Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär avslag på ansökan om
  • 1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,
  • 2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken,
  • 3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 § jordabalken,
  • 4. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
  • 5. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

SFS 2012:981

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128.
Senaste lydelse 2010:29.