Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:981 Utkom från trycket den 4 januari 2013Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt;utfärdad den 20 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128. föreskrivs att 8 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2010:29. Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär avslag på ansökan omåtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken,tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 § jordabalken,förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, ellerrätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)