Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:307 Utkom från trycket den 31 maj 2013Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 23 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:104, bet. 2012/13:CU21, rskr. 2012/13:233. föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 11 kap. 52 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 53 a §, av följande lydelse.11 kap.52 §52 §Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.53 a §53 a §En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelserna i 11 kap. 53 a § tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)