Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 11 § och 4 kap. 41 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 11 §

3 Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig fastighetsindelning eller om den kommunala indelningen blir lämpligare.
Till fastighetsbildning som avses i första stycket ska regeringens eller länsstyrelsens medgivande inhämtas, om lantmäterimyndigheten finner att gränsändringen kan medföra en olämplig indelning i förvaltningsområden. Medgivande ska alltid inhämtas, om en kommun begär det eller åtgärden innebär att en hel fastighet överförs till en annan domkrets för en allmän underrätt.
Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, ska lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

4 kap.

4 kap. 41 §

4 Föranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 § ändring av gräns för en kommun, ska lantmäterimyndigheten underrätta kommunen om fastighetsbildningen och dess inverkan på indelningen i förvaltningsområden. Kommunen ska ges tillfälle att begära att medgivande inhämtas enligt 3 kap. 11 §, om inte sådant medgivande ändå ska inhämtas.

SFS 2013:378

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förrättningar som har inletts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.
Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse 1995:1394.
Senaste lydelse 1995:1394.