Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:378 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254. föreskrivs att 3 kap. 11 § och 4 kap. 41 § fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. ska ha följande lydelse.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 1995:1394. Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig fastighetsindelning eller om den kommunala indelningen blir lämpligare.Till fastighetsbildning som avses i första stycket ska regeringens eller länsstyrelsens medgivande inhämtas, om lantmäterimyndigheten finner att gränsändringen kan medföra en olämplig indelning i förvaltningsområden. Medgivande ska alltid inhämtas, om en kommun begär det eller åtgärden innebär att en hel fastighet överförs till en annan domkrets för en allmän underrätt.Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, ska lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen.4 kap.41 §41 § Senaste lydelse 1995:1394. Föranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 § ändring av gräns för en kommun, ska lantmäterimyndigheten underrätta kommunen om fastighetsbildningen och dess inverkan på indelningen i förvaltningsområden. Kommunen ska ges tillfälle att begära att medgivande inhämtas enligt 3 kap. 11 §, om inte sådant medgivande ändå ska inhämtas.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förrättningar som har inletts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)