Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:489 Utkom från trycket den 14 juni 2013Lag om ändring i jordabalken;utfärdad den 5 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244. föreskrivs att 19 kap. 26 c § och 23 kap. 6 § jordabalkenBalken omtryckt 1971:1209. ska ha följande lydelse.19 kap.26 c §26 c § Senaste lydelse 2008:153. Frågor om utdömande av vite som har förelagts med stöd av 19, 20, 21 eller 23 kap. prövas av inskrivningsmyndigheten.23 kap.6 §6 § Senaste lydelse 1975:1085. En inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller till viss del (dödning). Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, ska rättighetshavaren göra en sådan ansökan inom tre månader. Får inskrivningsmyndigheten uppgift om att en rättighet har upphört, får myndigheten förelägga rättighetshavaren vid vite att ansöka om dödning eller visa att rättigheten inte har upphört.Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, får inskrivningen dödas till motsvarande del även på ansökan av fastighetsägaren.En inskrivning får tas bort, om det är uppenbart att den inskrivna rättigheten inte gäller i fastigheten.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inskrivningar av rättigheter som har upphört före den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)