Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:490 Utkom från trycket den 14 juni 2013Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 5 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244. föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.4 kap.11 a §11 a §Lantmäterimyndigheten ska undersöka om det i en fastighet som berörs av förrättningen finns en inskrivning av ett servitut eller en nyttjanderätt som uppenbart inte gäller i fastigheten. Om det finns en sådan inskrivning ska det antecknas i förrättningshandlingarna. Undersökningen ska begränsas till åtgärder som kan utföras utan olägenhet i förrättningen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)