Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § anläggningslagen (1973:1149)2 ska ha följande lydelse.

22 §

Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

SFS 2013:492

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.
Lagen omtryckt 1992:1148.