Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:492 Utkom från trycket den 14 juni 2013Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);utfärdad den 5 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244. föreskrivs att 22 § anläggningslagen (1973:1149)Lagen omtryckt 1992:1148. ska ha följande lydelse.22 §22 §Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)