Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:493 Utkom från trycket den 14 juni 2013Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;utfärdad den 5 juni 2013.Regeringen föreskriver att 42 och 75 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.42 §42 § Senaste lydelse 2011:60. Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter omlagfart,tomträttsupplåtelse,tomträttsinnehav,inteckningar m.m.,anteckningar, ochäldre förhållanden.Dessutom ska det för varje fastighet redovisas datum för senaste inskrivningsdag för vilken samtliga beslut och anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i inskrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls, förklaras vilande eller avslås. Även beslut om uppskov och avvisning ska föras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap. 12 § jordabalken eller 3 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret ska dock inte föras in i inskrivningsdelen.75 §75 § Senaste lydelse 2008:687. Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten och Skatteverket om ändring i allmänna delen som rör indelningen i fastigheter eller som medför ny beteckning för en fastighet.Innebär en fastighetsreglering att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som har inskrivits i fastighetsregistrets inskrivningsdel förändras eller upphör att gälla i en viss fastighet, ska lantmäterimyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten om detta, när uppgift om fastighetsbildningsbeslutet har förts in i fastighetsregistrets allmänna del.Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten om den gör en anteckning enligt 4 kap. 11 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).Uppgifter enligt denna paragraf ska framställas av Lantmäteriet och överlämnas till berörd myndighet av Lantmäteriet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)