Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:494 Utkom från trycket den 14 juni 2013Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);utfärdad den 5 juni 2013.Regeringen föreskriver att bilagan till inskrivningsförordningen (2000:309) ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2008:852.
Avgiftslista
Kr
Bevis eller underrättelse om inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet eller tomträtt 
 
varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation 
825 
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall 
375 
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 
825 
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) 
 
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 
825 
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31) 
 
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 
375 
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel 
60 
i övriga fall, för varje underrättelse 
375 
Avgift tas inte ut för underrättelse om uppskov till senare inskrivningsdag, 
 
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller anmälan avvisas eller avslås, 
 
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som gäller fastighet eller tomträtt, 
 
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller inskrivningsbok, 
 
dödning, 
 
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, 
 
anteckning om förnyelse enligt 4 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. 
 
Meddelas bevis eller underrättelse på flera handlingar i ett ärende tas avgift ut för endast ett bevis eller en underrättelse. 
 
Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis eller underrättelser av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis eller en underrättelse. 
 
Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som sätts i stället för annan handling. 
 
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs i ärendet. 
 
Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt 
230 
Fastighetsbevis 
230 
Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering. 
 
Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt som utfärdas särskilt 
100 
som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande samma egendom 
 
om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset 
70 
övriga fall 
100 
Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)