Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;

Regeringen föreskriver att 27, 28 och 66 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

27 §

1 Under planer m.m. ska redovisas
 • 1. regionplan eller översiktsplan,
 • 2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre planer,
 • 3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen (1988:950), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller motsvarande äldre författning,
 • 4. utredning om tillämpning av 6 kap. 3–5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning,
 • 5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt planoch bygglagen eller utredning om anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande art enligt äldre bestämmelser,
 • 6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelse,
 • 7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, och
 • 8. fornlämning.
Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och fiskevårdsområden.

28 §

Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgift om
 • 1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens arkivakt,
 • 2. fornlämningsnummer för fornlämning,
 • 3. län och registerområde,
 • 4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
 • 5. datum för beslut,
 • 6. datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,
 • 7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,
 • 8. datum då en regionplan upphör att gälla,
 • 9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,
 • 10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,
 • 11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens innebörd och omfattning,
 • 12. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut eller utredning som har ändrats genom eller innebär en förändring av en redovisad enhet,
 • 13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen,
 • 14. beteckning på registerkartblad där planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen redovisas, samt
 • 15. koordinater för fornlämning.
Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket 13 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får sådan redovisning helt underlåtas.

66 §

Som tilläggsinformation till uppgifter om planer m.m. i allmänna delen får en kommun eller en länsstyrelse redovisa
 • 1. uppgifter som för myndigheten underlättar identifiering av planer m.m. vilka ska redovisas enligt 27 §,
 • 2. ytterligare uppgifter om planer, bestämmelser, beslut eller utredningar än som anges i 28 §, samt
 • 3. förslag till sådana planer m.m. som enligt 27 § ska redovisas av myndigheten i allmänna delen.
Riksantikvarieämbetet får redovisa uppgifter om fornlämningar.

SFS 2013:536

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2011:372.