Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 § expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 8 §

Expropriation får ske för att bevara bebyggelse eller fornlämning med ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde eller bereda tillräckligt utrymme däromkring.

SFS 2013:539

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.