Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:539 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719);utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273. föreskrivs att 2 kap. 8 § expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 §Expropriation får ske för att bevara bebyggelse eller fornlämning med ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde eller bereda tillräckligt utrymme däromkring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)