Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:773 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader;utfärdad den 10 oktober 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:171, bet. 2013/14:CU3, rskr. 2013/14:9. föreskrivs i fråga om lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader dels att 12, 15 och 24–26 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2012:397. Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert somgör en besiktning enligt 8 §,upprättar en energideklaration, ochför över energideklarationen elektroniskt till Boverket.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert.15 §15 § Senaste lydelse 2012:397. För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 krävs behörighet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet förutsätter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket är uppfyllda.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behörighet enligt första stycket.24 §24 § Senaste lydelse 2012:397. Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs.Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första stycket.25 §25 § Senaste lydelse 2012:397. En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.25 a §25 a §En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.26 §26 § Senaste lydelse 2012:397. En tillsynsmyndighets beslut om rättelse enligt 20 §, föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)