Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:774 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader;utfärdad den 10 oktober 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader dels att 10–12, 13 och 14 §§ samt rubriken närmast före 13 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 19 § ska lyda ”Tillsyn och kontroll av energideklarationer”, dels att det i förordningen ska införas nya bestämmelser, 10 a och 20 §§, av följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2012:400. Kravet på särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader tillgodoses genom att den person som ska upprätta energideklarationer har certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765). och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.För att den person som certifierats enligt första stycket ska anses vara oberoende enligt lagen om energideklaration för byggnader får han eller hon inteha ett eget intresse i byggnaden eller vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, ellerha eller ha haft ett uppdrag hos eller vara kommersiellt, ekonomiskt eller på något annat sätt beroende av den som anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna i energideklarationen därigenom påverkas.10 a §10 a §En person från ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ska upprätta energideklarationer i Sverige ska anses uppfylla kraven på särskild sakkunskap och oberoende enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, om han eller hon uppfyller sådana krav enligt bestämmelser om upprättande av energideklarationer i det andra landet i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.11 §11 §Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om särskild sakkunskap och om oberoende.12 §12 § Senaste lydelse 2012:400. Den energideklaration som ska visas enligt 13 § första stycket 1 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader får sammanfattas och visas utan sådana rekommendationer som avses i 9 § första stycket 4 samma lag.Boverket får meddela föreskrifter omhur en sådan energideklaration får sammanfattas, ochplacering av en energideklaration eller en sammanfattning av en energideklaration som har upprättats för en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 lagen om energideklaration för byggnader.Om kraven på sammanfattningens utformning har ändrats genom nya föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket 1, får Boverket på begäran av byggnadens ägare ta fram en ny sammanfattning med utgångspunkt från uppgifterna i en befintlig energideklaration.Överlämnande av energideklarationer till Boverket13 §13 § Senaste lydelse 2012:400. Boverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behörighet att överföra energideklarationer.14 §14 §Uppgifter som har hämtats från energideklarationer och besiktningsprotokoll får registreras i energideklarationsregistret. En sammanfattning som Boverket har gjort av en energideklaration enligt 12 § tredje stycket får registreras i energideklarationsregistret.20 §20 §Den person som enligt 10 § har certifierats för uppgiften att upprätta energideklarationer eller som med stöd av 11 § upprättar sådana deklarationer ska se till att det underlag som verifierar uppgifterna som angivits i energideklarationen sparas i tio år från det att energideklarationen upprättades.Den som avses i första stycket ska på Boverkets begäran lämna de upplysningar och de handlingar som verket behöver för tillsyn och kontroll.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.2. Ackrediteringar enligt 10 § i dess äldre lydelse upphör att gälla den 1 januari 2014. Sådana ackrediteringar ger dock behörighet att upprätta energideklarationer till och med den 30 juni 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)