Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:803 Utkom från trycket den 19 november 2013Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);utfärdad den 7 november 2013.Regeringen föreskriver att 28 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)Senaste lydelse av 28 § 2001:827. ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)