Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;

Regeringen föreskriver att 5, 21, 37 och 77 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

5 §

Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som kommunen.
Om en ändring beslutas i indelningen av kommuner eller län, ska redovisningen i allmänna delen anpassas till den nya indelningen när ändringen träder i kraft eller, om detta inte är möjligt, snarast därefter.

21 §

1 Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska göras enligt följande.
Fastigheter och samfälligheter
Uppgift redovisas beträffande (anges med x)
 
fastighet
samfällighet
- - -  
- - -  
- - -  
Administrativ tillhörighet m.m. 
 
 
län 
socken 
särskilt namn på fastighet 
 
- - -  
- - -  
- - -  

37 §

På registerkartan ska redovisas
 • 1. gränser och beteckningar för bestående fastigheter och samfälligheter,
 • 2. områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1,
 • 3. områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3,
 • 4. områden och beteckningar för bestående enheter beträffande gemensamhetsanläggningar m.m.,
 • 5. områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144),
 • 6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948),
 • 7. planer m.m. enligt 27 § första stycket 2–8 och andra stycket,
 • 8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,
 • 9. indelningen i län och kommuner, samt
 • 10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling.
Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan redovisas detaljer som krävs för orienteringen samt övriga uppgifter med anknytning till fastigheter och samfälligheter.

77 §

2 Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket ska lämnas på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter dagen för registrering. Underrättelserna ska innehålla
 • 1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,
 • 2. uppgift om den kommun som fastigheten är belägen i,
 • 3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad,
 • 4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är omregistrerad,
 • 5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,
 • 6. uppgift om fastighets areal,
 • 7. uppgift om typ av taxeringsenhet,
 • 8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress,
 • 9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), samt
 • 10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser ska lämna till Skatteverket.
Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket föreskriver.

SFS 2013:808

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2011:372. Ändringen innebär att församling inom Svenska kyrkan tagits bort ur förteckningen.
Senaste lydelse 2008:687.