Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:808 Utkom från trycket den 19 november 2013Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;utfärdad den 7 november 2013.Regeringen föreskriver att 5, 21, 37 och 77 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.5 §5 §Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som kommunen.Om en ändring beslutas i indelningen av kommuner eller län, ska redovisningen i allmänna delen anpassas till den nya indelningen när ändringen träder i kraft eller, om detta inte är möjligt, snarast därefter.21 §21 § Senaste lydelse 2011:372. Ändringen innebär att församling inom Svenska kyrkan tagits bort ur förteckningen. Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska göras enligt följande.
Fastigheter och samfälligheter
Uppgift redovisas beträffande (anges med x)
 
fastighet
samfällighet
 
 
 
Administrativ tillhörighet m.m.  
 
 
län 
socken 
särskilt namn på fastighet 
 
 
 
 
37 §37 §På registerkartan ska redovisasgränser och beteckningar för bestående fastigheter och samfälligheter,områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1,områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3,områden och beteckningar för bestående enheter beträffande gemensamhetsanläggningar m.m.,områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144),områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948),planer m.m. enligt 27 § första stycket 2–8 och andra stycket,kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,indelningen i län och kommuner, samtindelningen i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling.Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan redovisas detaljer som krävs för orienteringen samt övriga uppgifter med anknytning till fastigheter och samfälligheter.77 §77 § Senaste lydelse 2008:687. Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket ska lämnas på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter dagen för registrering. Underrättelserna ska innehållauppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,uppgift om den kommun som fastigheten är belägen i,fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad,fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är omregistrerad,uppgift om befintlig fastighets arealändring,uppgift om fastighets areal,uppgift om typ av taxeringsenhet,annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress,uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), samtuppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser ska lämna till Skatteverket.Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket föreskriver.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)