Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
  • 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
  • 2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
  • 3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
  • 4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
  • 5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5.

SFS 2013:867

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39.