Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:41 Utkom från trycket den 11 februari 2014Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);utfärdad den 30 januari 2014.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s.13, Celex 32010L0031). att 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.3 kap.14 §14 §För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för användarna tillfredsställande.Byggnader som används och ägs av myndigheter ska dock vara nära-nollenergibyggnader.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)