Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);

Regeringen föreskriver1 att 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 14 §

2 För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för användarna tillfredsställande.
Byggnader ska dock alltid vara nära-nollenergibyggnader.

SFS 2014:42

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s.13, Celex 32010L0031).
Senaste lydelse 2014:41.