Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)1

dels att 1 och 18 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 1 och 18 a §§ ska utgå,

dels att 19 och 26 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

2 När en fråga om tillstånd till en sådan ökning av en fastighets graderingsvärde som avses i 5 kap. 20 § eller 11 kap. 9 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas en myndighet med hänsyn till jordförvärvslagen (1979:230), gäller för ärendets handläggning i tillämpliga delar jordförvärvslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

26 §

3 Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndigheten genast sända förrättningsakten till mark- och miljödomstolen när eventuella registreringsfrågor har handlagts.
Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt meddela åtgärden till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
När ett beslut om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har fått laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av beslutet till Lantmäteriet.

SFS 2014:208

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av

1 § 2009:575

18 a § 1995:1423

rubriken närmast före 18 a § 1991:1596.

Senaste lydelse 1982:847.
Senaste lydelse 2010:1987.