Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165);

Regeringen föreskriver i fråga om anläggningskungörelsen (1973:1165)1

dels att 2 och 4 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 och 4 §§ ska utgå,

dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

2 Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.
Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden.

SFS 2014:210

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats dessförinnan.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av

2 § 2009:577

4 § 1995:1429

rubriken närmast före 4 § 1991:1627.

Senaste lydelse 2000:317. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.