Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2014:348) om energimätning i byggnaderFörarbeten2014:348Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU. Utkom från trycket den 27 maj 2014utfärdad den 15 maj 2014.1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:267) om energimätning i byggnader. 2 §2 §De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om energimätning i byggnader gäller inte lägenheter som förses med naturgas enbart för matlagningsändamål.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:348 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.