Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:356 Utkom från trycket den 27 maj 2014Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;utfärdad den 15 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238. föreskrivs att det i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska införas en ny paragraf, 13 b §, av följande lydelse.13 b §13 b §Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyresnämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse inte lämnas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)