Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder2 ska införas en ny paragraf, 13 b §, av följande lydelse.

13 b §

Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyresnämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.
Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse inte lämnas.

SFS 2014:356

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.
Lagen omtryckt 1985:660.