Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:769 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att i 11 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ordet ”polismyndigheterna” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMARIA LARSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)