Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:862 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310. föreskrivs att 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 §Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)