Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 17 §

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljöbalken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.

SFS 2014:1014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358.