Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1014 Utkom från trycket den 15 juli 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 3 juli 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358. föreskrivs att 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.4 kap.17 §17 §I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljöbalken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)