Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1314 Utkom från trycket den 4 november 2014Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar;utfärdad den 23 oktober 2014.Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2000:326. Avgiften får sättas ned omfastighetsreglering eller sammanläggning medför att en fastighet eller en samfällighet av mindre betydelse inte behöver redovisas i fastighetsregistret,fastighetsreglering medför att redovisning i fastighetsregistrets allmänna del blir obehövlig för ett skifte eller ett servitut av mindre betydelse,fastighetsreglering medför att ett servitut av mindre betydelse kan avföras ur fastighetsregistrets inskrivningsdel,förrättningen avser en äganderättsutredning som länsstyrelsen beslutat om, ellerskogsbrand, skred, ras eller naturolyckor i övrigt medför ett behov av en förrättning.Nedsättning enligt första stycket får ske i mån av tillgång på medel och för åtgärder som är särskilt angelägna från allmän synpunkt.1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.2. Förordningen i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 september 2014.På regeringens vägnarMEHMET KAPLANKjell Rempler(Socialdepartementet)