Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1343 Utkom från trycket den 25 november 2014Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering;utfärdad den 13 november 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:236, bet. 2014/15:CU2, rskr. 2014/15:4. föreskrivs att 2 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2004:394. En äganderättsutredning görs vid en förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten.Om äganderättsutredningen är av betydelse för en annan förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten, får myndigheten handlägga äganderättsutredningen och den andra förrättningen gemensamt.I fråga om äganderättsutredningen tillämpas 4 kap. 1–7, 8 e, 12 och 13 §§, 14 § första och fjärde styckena, 16–23, 28 och 29 §§, 30 § första stycket samt 31 och 33–40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).Lantmäterimyndigheten ska underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet om tid och plats för sammanträden, om en sådan nämnd kan antas ha ett intresse i ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Justitiedepartementet)