Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:372 Utkom från trycket den 12 juni 2015Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);utfärdad den 4 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211. föreskrivs att 30 § ledningsrättslagen (1973:1144) ska ha följande lydelse.30 §30 § Senaste lydelse 1977:363. Ersättning enligt 13 eller 33 § ska betalas inom tre månader efter det att ersättningsbeslutet fick laga kraft. På obetald ersättning ska ränta betalasenligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag tillträde sker, dock längst till utgången av nämnda betalningsfrist, ochenligt 6 § räntelagen från utgången av betalningsfristen.I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott som avses i 25 eller 25 a § ska 5 kap. 16 och 17 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Danelius(Justitiedepartementet)