Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:692 Utkom från trycket den 1 december 2015Lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd;utfärdad den 19 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37. föreskrivs att lagen (1976:839) om Statens vanämnd ska upphöra att gälla.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. Mål som vid utgången av 2015 handläggs av Statens va-nämnd ska lämnas över till den mark- och miljödomstol som skulle ha varit behörig om målet hade inletts den 1 januari 2016.3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Statens va-nämnd före den 1 januari 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)