Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
  • 1. bärförmåga, stadga och beständighet,
  • 2. säkerhet i händelse av brand,
  • 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
  • 4. säkerhet vid användning,
  • 5. skydd mot buller,
  • 6. energihushållning och värmeisolering,
  • 7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
  • 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
  • 9. hushållning med vatten och avfall, och
  • 10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

SFS 2016:537

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.
På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, i den ursprungliga lydelsen.