Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1249 Utkom från trycket den 20 december 2016Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);utfärdad den 8 december 2016.Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att 3 kap. 15 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24 och 27 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse.1 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2014:40. I denna förordning avses med energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt, och primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling.3 kap.14 §14 §För att uppfylla kravet på energihushållning och värmeisolering i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) skaen byggnad ha en mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en primärenergifaktor per energibärare,en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, ochen byggnad vara utrustad med byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera igenom.24 §24 §Trots utformnings- och egenskapskraven i 8 kap. 1 och 4 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och kraven på hissar i denna förordning får Boverket i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 1 och 4 §§, 14 § 2 och 17, 18 och 20 §§, om det finns särskilda skäl och dispensenavser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, ochinte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.27 §27 § Senaste lydelse 2016:539. Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och avfall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 14, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende.10 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2016:539. Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna omegenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap. 7 §,egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i 3 kap. 9 §,egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap. 11 och 12 §§,egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap. 14 §,egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap. 17 §,egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första stycket 9 plan- och bygglagen,egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §, ochgenomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)