Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:102 Utkom från trycket den 28 februari 2017Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);utfärdad den 16 februari 2017.Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att 6 kap. 2–4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 7 b § och 6 kap. 3 a och 4 a §§, av följande lydelse.1 kap.7 b §7 b §Med skylt avses i denna förordning en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.6 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2012:710. Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändraen anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov,ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg,en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,en anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, elleren anläggning som avses i 1 § 2, om det är fråga om högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil soma) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,b) är av säsongskaraktär,c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, ochd) inte placeras i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).Åtgärder som avses i första stycket 5 och 6 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra anläggningar än byggnader.3 §3 §I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.Trots första stycket krävs det inte bygglov fören skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,en skylt inomhus,valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), ochett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).3 a §3 a §I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning omden avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, elleranordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).4 §4 §Bestämmelserna i 9 kap. 7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och ljusanordningar.4 a §4 a §Utöver det som följer av 3 och 3 a §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår avdet som kommunen i en detaljplan inom ett område som utgör en värdefull miljö har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändraa) en sådan skylt som avses i 3 § andra stycket 1–4, ellerb) en annan ljusanordning än en sådan anordning som avses i 3 a § 1,det som kommunen i områdesbestämmelser inom ett område som utgör en värdefull miljö har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändraa) en skylt, dock inte en sådan skylt som avses i 3 § andra stycket 5–8, ellerb) en ljusanordning, ellerdet som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.2. Bestämmelsen i 1 kap. 7 b § ska inte tillämpas på åtgärder som har påbörjats före den 1 juli 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)