Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:422 Utkom från trycket den 31 maj 2017Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);utfärdad den 18 maj 2017.Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § och 9 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.3 kap.3 §3 §Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också förandra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 1 §, ochskyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §.Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar, tunnlar och bergrum som avses i 6 kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen.9 kap.14 §14 § Senaste lydelse 2013:308. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a § innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked ärför en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, ochför en ljusanordning, 0,0625 prisbasbelopp.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)