Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:423 Utkom från trycket den 31 maj 2017Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);utfärdad den 18 maj 2017.Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse.2 kap.2 a §2 a §När ett planeringsbesked begärs ska länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som berörs av de frågor som begäran avser.3 §3 §Om en statlig myndighet har synpunkter på ett planförslag under samrådet enligt 1 § eller på de frågor som en begäran om planeringsbesked avser efter underrättelse enligt 2 a §, ska myndigheten framföra synpunkterna till länsstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)