Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:544 Utkom från trycket den 14 juni 2017Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;utfärdad den 1 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287. föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2005:1061. Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vidförberedande åtgärder,prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,handläggning av ett överklagande,medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om parterna samtycker till det eller om prövningen är enkel och det är lämpligt med hänsyn till vad ärendet gäller, ochprövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.En förberedande åtgärd som kan företas av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.En ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Justitiedepartementet)