Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

14 kap.

14 kap. 22 §

Vid bedömningen av en skadas betydelse enligt någon av bestämmelserna i 5–7 och 10–13 §§ ska hänsyn också tas till
  • 1. andra beslut som avses i 5–7 och 10–13 §§,
  • 2. beslut enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950),
  • 3. beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken,
  • 4. beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b–29 a §§ miljöbalken inte ges,
  • 5. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken,
  • 6. beslut som innebär att dispens inte ges i fråga om de bestämmelser som avses i 1–5,
  • 7. beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), och
  • 8. inverkan av föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 § skogsvårdslagen.
Första stycket gäller endast i fråga om beslut och föreskrifter som har meddelats inom tio år före det senaste beslutet.
Att en talerätt eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av ett beslut som avses i första stycket har gått förlorad till följd av bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet.

SFS 2017:568

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
På regeringens vägnarPETER ERIKSSONPontus Söderström(Näringsdepartementet)
Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.