Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 19 §, 7 kap. 3 och 9 §§, 12 kap. 5 och 6 §§ och 13 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 19 §

2 En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå
 • 1. vilket område detaljplanen avser,
 • 2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
 • 3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång granskningstiden är,
 • 4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
 • 5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
 • 6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

7 kap.

7 kap. 3 §

I frågor som inte särskilt regleras i detta kapitel ska bestämmelserna om kommunalförbund i kommunallagen (2017:725) tillämpas på regionplaneförbund.

7 kap. 9 §

En regionplan ska antas, ändras och upphävas av fullmäktige i det kommunalförbund eller regionplaneförbund som är regionplaneorgan.
Regionplaneorganet ska se till att
 • 1. ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en regionplan tillkännages genom att justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på förbundets anslagstavla,
 • 2. ett meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet sänds till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen och till regeringen senast dagen efter tillkännagivandet, och
 • 3. planen sänds till länsstyrelserna inom regionen och Boverket, när beslutet har fått laga kraft.

12 kap.

12 kap. 5 §

Bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om nämnder ska gälla för byggnadsnämnden.

12 kap. 6 §

3 Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
 • 1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
 • 2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
 • 3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
 • 4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

13 kap.

13 kap. 1 §

4 Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):
 • 1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
 • 2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,
 • 3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,
 • 4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • 5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,
 • 6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
 • 7. ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om regionplan, och
 • 8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal.

SFS 2017:761

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.
Senaste lydelse 2014:900.
Senaste lydelse 2017:424.
Senaste lydelse 2014:900.