Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1259 Utkom från trycket den 15 december 2017Förordning om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen;utfärdad den 30 november 2017.Regeringen föreskriver att förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen ska upphöra att gälla vid utgången av 2017.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den upphävda förordningen.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONPontus Söderström(Näringsdepartementet)