Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:270 Publicerad den 2 maj 2018Lag om ändring i jordabalkenUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232. föreskrivs i fråga om jordabalkenBalken omtryckt 1971:1209. dels att 19 kap. 22 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 19 kap. 25 a §, och närmast före 19 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.19 kap.22 §22 § Senaste lydelse 2008:153. Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en panträtt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad eller sökt, ska det inbördes företrädet mellan de berörda förvärven bestämmas efter vad som är skäligt.I fall som avses i första stycket ska 26 § förvaltningslagen (1986:223) inte tillämpas.Begränsning av behandling av personuppgifter25 a §25 a §Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets inskrivningsdel.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONThomas Edling(Justitiedepartementet)