Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:279 Publicerad den 2 maj 2018Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregisterUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232. föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pantbrevsregister dels att 12 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2008:546. En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndigheten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker.Begränsning av behandling av personuppgifter12 a §12 a §Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i pantbrevsregistret.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONThomas Edling(Justitiedepartementet)