Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

dels att 11 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 12 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

12 kap.

12 kap. 6 §

2 Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
  • 1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
  • 2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
  • 3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
  • 4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

SFS 2018:578

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.
Senaste lydelse 2017:761.