Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:785 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2012:980. Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan omåtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken,tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 § jordabalken,tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, ellerrätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).Bestämmelserna i 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut tillämpas inte i nämndernas verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)