Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1543 Publicerad den 10 september 2018Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)Senaste lydelse av 6 kap. 7 § 2015:837. dels att 6 kap. 7 och 10 §§ ska upphöra att gälla, dels att 10 kap. 21 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 6 kap. 8 § ska lyda ”Ansökans och anmälans innehåll”.10 kap.21 §21 §Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kap. 8 och 9 §§.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)