Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1546 Publicerad den 12 september 2018Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 6 september 2018Regeringen föreskriver att det i plan- och byggförordningen (2011:338) ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 29 och 30 §§, och närmast före 10 kap. 29 § en ny rubrik av följande lydelse.10 kap. Standarder för utformning av detaljplaner och grundkartor29 §29 §Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900).30 §30 §Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900).Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMagnus Corell(Näringsdepartementet)