Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1872 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 a, 6 och 7 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2018:103. Med tillsyn avses i denna förordningtillsyn som utövasa) direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ellerb) i enlighet med bestämmelserna om tillsyn över kommunala beslut och planförelägganden i 11 kap. 10–12, 15 och 16 §§ plan- och bygglagen (2010:900), ellermarknadskontroll enligta) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, ellerc) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG.2 kap.4 a §4 a § Senaste lydelse 2017:978. Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta.6 §6 §De handlingar som enligt 3 kap. 22 §, 5 kap. 32 eller 39 § eller 7 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering.7 §7 §När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål skicka beslutet till Boverket, länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Näringsdepartementet)