Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:207 Publicerad den 26 april 2019Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 18 april 2019Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § ska utgå, dels att 10 kap. 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Planhandlingar5 a §5 a §Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.5 b §5 b §Grundkartor ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.10 kap.29 §29 § Senaste lydelse 2018:1546. Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 a §.30 §30 § Senaste lydelse 2018:1546. Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 b §.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 december 2021.På regeringens vägnarPER BOLUNDMagnus Bengtson(Finansdepartementet)