Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:244 Publicerad den 14 maj 2019Lag om ändring i jordabalkenUtfärdad den 9 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195. föreskrivs att 8 kap. 31 § och 12 kap. 52 och 70 §§ jordabalkenBalken omtryckt 1971:1209. ska ha följande lydelse.8 kap.31 §31 § Senaste lydelse 2005:1058. Beslut av arrendenämnden enligt 9–11 kap. får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden finns.12 kap.52 §52 § Senaste lydelse 1984:694. Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra att gälla, får hyresgästen i beslutet medges skäligt uppskov med avflyttningen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. När hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid, får uppskov på begäran av hyresgästen endast medges om hyresvärden samtycker till det.Om förlängningstvisten avgörs efter hyrestidens utgång eller om uppskov med avflyttningen medges, gäller 51 § första stycket i fråga om hyresvillkoren för den tid som hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten efter det att avtalet upphört.70 §70 § Senaste lydelse 2006:408. Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas inom tre veckor från den dag beslutet meddelades:åtgärdsföreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket,upprustningsföreläggande eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 18 a–18 f eller 18 h §,ändrad användning av lokal enligt 23 § andra stycket,ersättning enligt 24 a §,överlåtelse av hyresrätt enligt 34, 36 eller 37 §,godkännande av överenskommelse som avses i 1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 §,förlängning av hyresavtal enligt 49 §,uppskov med avflyttning enligt 52 §,ändring av hyresvillkor enligt 54 §,återbetalning och fastställande av hyra enligt 55 e §,utdömande av vite enligt 62 §, ochföreläggande att lämna ut uppgifter om hyror enligt 64 §.Beslut av hyresnämnden i följande frågor får inte överklagas:lägenhetsbyte enligt 35 §,upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 40 §, ochuppskov med avflyttning enligt 59 §.Hyresnämnden får tillåta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2 överklagas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMagnus Hermansson(Justitiedepartementet)