Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1085 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § och 6 kap. 3 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.2 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2018:1872. När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål skicka beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.6 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2017:102. I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.Trots första stycket krävs det inte bygglov fören skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,en skylt inomhus,valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), ochett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).6 §6 § Senaste lydelse 2019:413. Kravet på anmälan enligt 5 § gäller interivning av en byggnad eller en del av en byggnad som ära) en komplementbyggnad,b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), ellerc) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan,åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region,åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur,åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen,åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga oma) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, ellerb) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 § plan- och bygglagen,åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, ochåtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen om åtgärdena) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, ochb) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPER BOLUNDMagnus Bengtson(Finansdepartementet)