Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1303 Publicerad den 23 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsenUtfärdad den 19 december 2019Regeringen föreskriver att 7 och 11 §§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2019:191. Post- och telestyrelsen skautreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser mellan Sverige och andra länder,handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och annat internationellt samarbete,delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, ochdelta i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets förvaltning genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda ärenden med intressenter på nationell nivå.11 §11 § Senaste lydelse 2014:163. Post- och telestyrelsen ska främja att marknaderna för post och elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konsumentperspektiv och ur den regionala tillväxtpolitikens perspektiv samt att marknaden för elektronisk kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Myndigheten ska verka för att företag och andra enskilda har förtroende för samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster.Myndigheten ska särskilt verka för att målen för funktionshinderspolitiken uppnås inom myndighetens ansvarsområde och ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.Myndigheten får genom upphandling eller stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finansierautvecklingsprojekt,andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation, ochelektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.Myndigheten ska i konkurrens- och konsumentfrågor samt i frågor som rör regional tillväxtpolitik och funktionshinderspolitik samråda med berörda myndigheter och ta initiativ till ett löpande informationsutbyte mellan myndigheterna.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2020.På regeringens vägnarANDERS YGEMANPontus Söderström(Infrastrukturdepartementet)